چگونه با سوسک های ارتباطی مبارزه کنیم؟

8000تومان 7900تومان

برقراری روابط خوب با افراد و تداوم داشتن آن یکی از دغدغه هایی بود

که من در دوران جوانی با آن روبرو بودم.

در آن زمان به خوبی یادم می آید هنگامی که با پدر خود بیرون می رفتم،

با کسانی روبرو می شدیم که اصول گفتگو کردن و درست گوش دادن را که جزیی از مهارت های ارتباطی بود، رعایت نمی کردند.

 

خرید کنید اطلاعات بیشتر